Animation avec un 2024 dans les couleurs bleu, orange et blanc. Une voiture Hëllef Doheem qui roule vers 2024.

D’ganz Ekipp vun Hëllef Doheem wënscht Iech e frout, glécklecht a gesond neit Joer 2024.